Werkgevers en werknemers

Werkgevers
In de praktijk komt het steeds vaker voor dat organisaties externe vertrouwenspersonen aanstellen. Het vertrouwenswerk vraagt een specifieke deskundigheid. Het gaat bij meldingen en klachten vaak om ingewikkelde situaties en tegenstrijdige belangen.

Buiten de wettelijke plicht (Arbowetgeving) betekent het oplossen van meldingen en/of conflicten een (indirecte) kostenbesparing. Medewerkers die goed in hun vel zitten zijn productiever. De gemoedstoestand is bepalend voor de sfeer en samenwerking met collega’s en klanten.

Buro Konfidi kan uw organisatie ondersteunen bij het ontwikkelen en implementeren van beleid op het gebied van ongewenste omgangsvormen en integriteit. Ook kan zij u helpen om bekendheid te geven aan de rol van de vertrouwenspersoon binnen uw organisatie door bijvoorbeeld voorlichting of presentaties te verzorgen voor het management en medewerkers. Tevens kan Buro Konfidi ingezet worden voor cliënten voor o.a. zorginstellingen, ziekenhuizen of leerlingen/studenten van scholen.
Buro Konfidi biedt ook diensten aan ter ondersteuning en aanvulling van uw eigen vertrouwenspersoon. Hierbij valt te denken aan:

  • waarnemen/vervangen van de interne vertrouwenspersoon bij afwezigheid door ziekte, vakantie, e.d.
  • organiseren van intervisiebijeenkomsten voor de interne vertrouwensperson(en).
  • medewerkers de vrije keuze bieden voor een interne of externe vertrouwenspersoon.

 

Werknemers
Iedere medewerker die met een ongewenste omgangsvorm of integriteitsschending te maken krijgt kan hiermee terecht bij de vertrouwenspersoon. Ook externe medewerkers, vrijwilligers en stagiaires kunnen hier gebruik van maken.

Bij een melding of klacht wordt de volgende procedure gehanteerd:

  • De medewerker meldt zich rechtstreeks bij de vertrouwenspersoon (telefonisch of per mail).
  • Binnen uiterlijk drie dagen na melding vindt zo nodig een persoonlijk gesprek plaats. Het initiatief voor een gesprek gaat normaal gesproken uit van de melder.
  • De vertrouwenspersoon gaat met de melder in gesprek.
  • Afhankelijk van de soort melding kunnen onder meer gesprekken met de veroorzaker(s) plaatsvinden om tot een bevredigende oplossing te komen. Dit gebeurt alleen in overleg met de melder.
  • Wanneer de melder zich niet kan vinden in de afhandeling van de melding, kan een klacht worden ingediend bij de klachtencommissie. De vertrouwenspersoon kan daarbij helpen.

De melding/klacht en de gesprekken zijn vertrouwelijk. Dat betekent dat de vertrouwenspersoon geen informatie deelt met de werkgever of anderen zonder toestemming van de melder.