Integriteit

Wat is integriteit eigenlijk?
Integriteit is een groot woord voor iets dat eigenlijk redelijk eenvoudig is. Integriteit staat voor integer handelen en dat is zoiets als ‘doen wat van je verwacht wordt’. Het is mensen werk: de menselijke maat is richtinggevend.Elke dag hebben we te maken met integriteit. Niet alleen bij ingewikkelde dilemma’s en moeilijke keuzes, maar ook bij de alledaagse werkzaamheden en privéaangelegenheden. Vaak staan we daar niet eens bij stil. Welke werkzaamheden kan ik naast mijn werk bij mijn organisatie erbij doen? Wat is gepast om op sociale media te posten? Wat kan ik doen als ik binnen de organisatie op misstanden stuit? Al deze vragen hebben te maken met onze integriteit als medewerker van de organisatie. Overtreden van geldende integriteitsregels noemen we integriteitsschendingen.

Integriteitsschendingen en (vermoedens van) misstanden zijn onder meer:

 • Diefstal / verduistering, fraude, oplichting.
 • Ongeoorloofde nevenwerkzaamheden.
 • Omkoping (corruptie), aannemen/vragen van geschenken.
 • Lekken, misbruik of achterhouden van informatie.
 • Verlies/ diefstal informatiedragers, zoals van computers, laptops en usb-sticks.
 • Valsheid in geschrifte.
 • Ongewenst gebruik van email/internet.
 • Misbruik van bedrijfsmiddelen.
 • Niet naleven van werkuren of het misbruik maken van ziekte verzuim.
 • Gebruik en verstrekken van alcohol of drugs.

De vertrouwenspersoon integriteit heeft de volgende taken:

 • Adviseren als de eigen integriteit van de melder in het geding is of dreigt te raken.
 • De melder adviseren als een collega zich niet aan de integriteitsregels houdt.
 • Fungeren als klankbord voor de melder.
 • Zich wenden tot het management om (vermoeden van) misstanden of onregelmatigheden aan de orde te stellen. Het liefst gebeurt dat samen met de medewerker die dit heeft gemeld, maar in zeer ernstige zaken ook alleen. (klokkenluidersregeling)